OPEN CALL TIL TRONDHEIM ART BOOK FAIR

NORSK

Trondheim Art Book Fair går av stabelen for første gang i år under Trondheim Open på TKM Gråmølna!

Messen vil bestå av et dynamisk utstillingsrom, salgsmesse på TKM Gråmølna med dagprogram 3. november og et kveldsarrangement på Litteraturhuset i Trondheim den 5. november.

Vi søker nå kunstnere, trykkerier, forlag og interesserte til å søke med sine utgivelser til å delta på bokmarkedet som vil finne sted mellom 30. Oktober til 8. november. Vi skal skape et dynamisk utstillingsrom hvor besøkende kan bla i bøker og finne sine nye favoritter.

Noen av utstillerne vil også få mulighet til å presentere en publikasjon under et dag-program ved TKM Gråmølna som vil bli Live-streamet til de som ikke har mulighet til å delta fysisk.

Søknadsfrist: 20 oktober.

Send søknad til: trondheimartbookfair@gmail.com

Søknaden må inneholde:
Send søknad som en PDF, max 10 mb, max 5 utgivelser.

1) Navn på kunstner/forlag
2) Liten bio om kunstner/forlag
3) Tittel pr. utgivelse
4) Beskrivelse pr. utgivelser
5) Pris pr. utgivelse
6) Foto av utgivelser (maks 3 bilder pr. utgivelse) og evt. annen promo-matreale
7) Ja/nei: om å ønske å delta med en liten bokpresentasjon/opplesning på TKM Gråmølna 3. november.

Innlevering av utgivelser:

Fysisk:
Kunstner må selv arrangere med levering til Gråmølna mandag 26. oktober mellom kl 12 og 16. Trondheim Art Book Fair plikter ikke å ta med verk som er antatt, men ikke levert innenfor denne tidsrammen. Verk som ikke blir solgt hentes 10. november mellom kl 12 og 16. Ved levering må kunstner fylle ut en kontrakt som gjelder som bevis på avlevert arbeid inkludert antall pr. utgivelse. TABF under Trondheim Open har ikke forsikring som dekker verkene.
men isteden mellom 2 permer

Post:
Du må selv betale for porto og sørge for at forsendelsen ankommer senest 28.oktober, til den gitte adressen du vil få ved antagelse.

Etter bokmessen kan du velge å donere bøkenene til et bibliotek eller betale porto for tilbakesendelse.

Provisjon:
Vi ønsker å støtte kunstnere i sitt arbeid og tar derfor ingen provisjon. Betalingen går derfor direkte til kunstneren gjennom vipps.

ENGLISH

Trondheim Art Book Fair kicks off for the first time this year during Trondheim Open at TKM Gråmølna!

The fair will consist of a dynamic exhibition space, a sales fair at TKM Gråmølna with a day program on the 3rd of November and an evening event at Litteraturhuset i Trondheim on the 5th of November.

We are now looking for artists, printers, publishers and interested parties to apply with their publications to participate in the book market which will take place between 30th of October to the 8th of November. We will create a dynamic exhibition space where visitors can browse books and find their new favorites.

Some of the exhibitors will also have the opportunity to present a publication during a day program at TKM Gråmølna which will be live-streamed to those who do not have the opportunity to participate physically.

Application deadline: October 20th.

Send application to: trondheimartbookfair@gmail.com

The application must contain:
Send application as a PDF, max 10 mb, max 5 releases.

1) Name of artist/publisher
2) Small bio about artist/publisher
3) Title for each release
4) Description for each release
5) Price for each release
6) Photo of releases (maximum 3 photos for each release) and possibly other promo material
7) Yes/No: about wanting to participate with a small book presentation/reading at TKM Gråmølna on the 3rd of November.

Submission of publications:

Physical:
Artists must arrange for delivery to Gråmølna on Monday the 26th of October between 12 and 16. Trondheim Art Book Fair is not obliged to include works that are accepted, but not delivered within this time frame. Works that are not sold must be picked up on November the 10th of November between 12 and 16. Upon delivery, the artist must complete a contract that is valid as proof of work submitted, including the number for each release. TABF during the Trondheim Open does not have insurance that covers the works.

Mail:
You must pay for postage yourself and make sure that the shipment arrives no later than October the 28th, to the given address you will receive upon acceptance.

After the book fair, you can choose to donate the books to a library or pay postage for return.

Comissions:
We want to support artists work and therefore take no commission. The payments go directly to the artists through Vipps.

Om Trondheim Art Book Fair

Trondheim Art Book Fair går av stabelen for første gang i år, arrangert av røyne forlag og SMØR Press under Trondheim Open på TKM Gråmølna! Den vil være en festival hvor publikum kan få muligheten til å se den lokale og internasjonale produksjonen av kunstnere, småforlag og trykkerier. Trondheim Art Book Fair vil være et dynamisk visningsrom med salgsmesse og utstilling ved TKM Gråmølna: 30.okt - 8 nov. Det vil i tillegg arrangeres et dagprogram på TKM Gråmølna den 3. november og et kveldsarrangement på Litteraturhuset i Trondheim den 5. november, med paneldebatt og kunstneriske innslag inkludert høytlesning, visuals og soundscapes.

Med fokus på inkludering og mangfold vil vi skape et åpent opplegg der både nye og etablerte aktører er representert og velkommen. Høyt fagnivå tilgjengeliggjøres og presenteres for et bredt publikum. Både TKM Gråmølna og Litteraturhuset har terskelfri adgang for funksjonshemmede.

Røyne er et nyetablert forlag av Siri Vinterly og Ingunn Schumann Mosand, studenter ved Kunstakademiet i Trondheim. røyne  betyr å erfare, møte motgang og å utforske, som er nettopp det vi ønsker. En plattform å utforske tekst og eksperimentere i sjiktet mellom litteratur og samtidskunst.

SMØR Press er et uavhengig og lite Trondheimsbasert forlag som spesialiserer seg på trykking av kunstpublikasjoner med risograf. Det er etablert og drevet av kunstneren Carlos A. Correia og designeren Joana Bruno.

Trondheim Open ble første gang gjennomført i oktober 2011, og har siden da fungert som en mobilisering av byens kunstscene i form av åpne atelier, utstillinger og faglig program.

Program kommer snart


​DAGPROGRAM TKM GRÅMØLNA 3. NOVEMBER


KVELDSPROGRAM LITTERATURHUSET I TRONDHEIM 5. NOVEMBER